Skånesamverkan mot droger är en regional samverkansgrupp som samordnas av Länsstyrelsen i Skåne län. Övriga parter i samverkansgruppen är Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Polisen, Tullverket och Kriminalvården. Nätverket för idéburen sektor och Lärosäten syd är adjungerade. Vårt syfte är att samverka över myndighets- och organisationsgränserna för att uppnå målet i den nationellt antagna strategin för alkohol-, narkotika-, dopnings-, och tobakspolitiken.

År 2016 antog riksdagen en förnyad men fortsatt samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016-2020. Det övergripande målet i strategin är, precis som för strategiperioden 2011-2015,
”ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk”. Strategin innehåller sex mål. Under varje mål anges de insatsområden som regeringen bedömer är viktiga för att uppnå målen i strategin.

De sex målen är:
1. Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska.
2. Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska.
3. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska.
4. Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet.
5. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska.
6. En folkhälsobaserad syn på ANDT inom EU och internationellt.

I högerspalten finns den nuvarande och föregående ANDT-strategin i sin helhet. Du kan även se en översikt under flikarna ”ANDT-strategin 2016-2020″ samt ”ANDT-strategin 2011-2015″.

Arbetet med att nå de nationella målen följs upp genom ett antal indikatorer som mäts regelbundet på nationell nivå, www.andtuppfoljning.se. På regional nivå har en uppföljning gjorts av Skånesamverkan mot droger under våren 2016. Du kan läsa mer om den under fliken ”ANDT-strategin 2011-2015″ samt i högerspalten, där den fullständiga versionen ligger.

Sidan är under uppdatering!