Enligt ANDT-strategin bör under perioden 2011-2015

  • länsstyrelsernas arbete ses över med utgångspunkt i hur arbetet kan effektiviseras och hur metoden med så kallade provköp ska kunna användas i tillsynsarbetet
  • konsekvenserna av de nya bestämmelserna i alkohol- respektive tobakslagen följas upp
  • arbetet med att stödja tillämpningen av effektiva metoder i tillsynsarbetet intensifieras
  • samarbetet utvecklas mellan myndigheter och näringsliv
  • arbetet fortsätta med att stärka näringens egenkontroll enligt alkohol- och tobakslagstiftningen

Så arbetar vi i Skåne

Polisen och kommunernas tillsynsenheter genomför regelbundet tillsyn av serveringsställen med stöd av alkohollagen. För tillsynsarbetet har särskilda manualer utvecklats. Länsstyrelsen bedriver i sin tur tillsyn över kommunernas arbete utifrån alkohol- och tobakslagen. Tillsynen bedrivs från och med 2012 enligt en nationellt framtagen modell som syftar till att stärka och utveckla länsstyrelsernas tillsyn. Insatserna som görs återredovisas till Statens folkhälsoinstitut. Kommunerna har även möjlighet att få råd och stöd av Länsstyrelsen genom nätverksträffar, konferenser och genom att enskilda handläggare kan ställa frågor.

Under 2012 sattes större fokus på tobakstillsynen genom att kommunerna både stimulerades och granskades i deras arbete med tobakslagens krav på rökfria skolgårdar. Detta arbete fortskrider under år 2013 samt 2014 genom samverkan mellan förebyggande och lagstadgade aktiviteter.

Metoden Ansvarsfull alkoholservering syftar till att minska det restaurangrelaterade våldet. Det görs genom att utbilda restaurangpersonal, ökad tillsyn samt samverkan mellan myndigheter och bransch. Utifrån denna metod stimulerar Länsstyrelsen samarbetet mellan polis och kommun för att få till stånd en effektiv tillsyn. Arbetet med Ansvarsfull alkoholservering finns med i berörda SMD-aktörers respektive verksamhetsplaner.