Enligt ANDT-strategin bör under perioden 2011-2015

  • de brottsbekämpande myndigheterna fortsätta sitt arbete med att begränsa den organiserade och storskaliga brottsligheten
  • narkotikabekämpningen ha fortsatt hög prioritet liksom insatser för att bekämpa den organiserade smugglingen och vidareförsäljningen av alkohol, tobak samt narkotikaklassade läkemedel

Så arbetar vi i Skåne

Polisen genomför regelbundet tillsyn av butikers försäljning av tobaksvaror. Omfattningen av försäljning av illegal tobak är mycket stor. År 2012 påbörjade Tullverket, Polisen och Länsstyrelsen i samverkan med vissa kommuner att arbeta för att öka kunskapen kring illegala och felmärkta tobaksvaror, att utöva samordnad tillsyn av detaljhandeln och att sprida kunskaper och erfarenheter till kommunerna och inom polismyndigheten. Arbetet görs under projektnamnet SMIT (Samverkan Mot Illegal Tobak) inom SMD och under hösten 2013 samanställdes erfarenheterna från SMIT i en rapport.

Bekämpningen av illegal handel med alkohol sker bland annat genom regelbundna införselkontroller i samverkan mellan Polis, Tullverket, Försäkringskassan och andra berörda myndigheter och då främst vid färjeläget i Helsingborg och Öresundsförbindelsen. Polisen arbetar även med kontroller och insatser mot så kallade svartklubbar. Den så kallade Kronobergsmodellen (se punkt 3.3) tillämpas regelbundet med syfte att förhindra ungdomars innehav av alkohol.

Tullverket driver ett långsiktigt projektarbete mot identifierade ”huvudmän” samt kontroller av identifierade storskaliga beställningar via Internet i den kommersiella trafiken. De aktörer där underrättelseinformation finns om distribution till ungdomar är prioriterade.

I Skåne har en tillsynsmetod för att kontrollera huruvida illegal alkohol säljs på krogen (ISAK) tagits fram tillsammans med Statens folkhälsoinstitut, i bred myndighetssamverkan.

Bekämpningen av illegal handel med narkotika och olagliga dopningspreparat är en prioriterad verksamhet hos Polisen och genomförs av all personal genom kontroller, spaning och andra polisiära metoder. Tullverket lägger särskilt fokus på områden med känd aktivitet bland ungdomar, såsom post- och paketflöden där beställningar via Internet dominerar och tågtrafiken via Öresundsbron där närheten till god tillgång av cannabis i Köpenhamnsområdet påverkar.

Kustbevakningen arbetar liksom Tullverket med att förhindra olaglig införsel till landet och därmed försvåra för den illegala handeln. Kustbevakningens främsta uppgift är att utöva kontroll av sjötrafiken och då framför allt till sjöss och mellan de orter där Tullverket normalt verkar. Kustbevakning och Tullverket samverkar inom detta verksamhetsområde. Kustbevakningen arbetar riskanalysbaserat vilket innebär att genom tips, underrättelser, spaning och iakttagelser göra kontroller där det finns indikationer på att varor smugglas. Inriktningen är narkotika, vapen, sprit och cigaretter samt andra farliga ämnen.