Skador bland barn orsakade av alkohol, narkotika, dopning eller tobak kan aldrig accepteras. Insatser för att skydda barn mot eget och andras skadliga bruk av alkohol och tobak eller missbruk av narkotika och dopningsmedel är grundläggande i det hälsofrämjande och förebyggande ANDT-arbetet.

Enligt FN:s barnkonvention har barn rätt till en god uppväxtmiljö och till bästa möjliga hälsa. Barn är en prioriterad målgrupp inom EU och internationellt. Riksdagen har också betonat att barn, ungdomar och deras föräldrar är bland de viktigaste målgrupperna för det förebyggande och hälsofrämjande folkhälsoarbetet och därmed också för ANDT-arbetet.

Statistik för Skåne

Andelen gravida som har ett riskbruk av alkohol vid inskrivning till mödravården har minskat över tid och Skåne ligger något lägre än riket. Andelen gravida som röker i Skåne är i nivå med riket, men det är stora socioekonomiska skillnader avseende mammans rökning, där det är vanligast att mammor med enbart förgymnasial utbildning rökt under graviditeten. Det är även stora skillnader mellan kommunerna i Skåne avseende mammor som röker under graviditeten. Rökningen har minskat bland småbarnsföräldrar i Skåne.

På sidorna under detta mål kan du läsa om hur vi arbetar i Skåne för att uppfylla målet.