Enligt ANDT-strategin bör under perioden 2011-2015

  • målet vara att blivande föräldrar erbjuds information och vid behov rådgivning om ANDT:s skadeverkningar
  • föräldrar med ett risk- eller missbruk få ändamålsenligt stöd eller vård för att undvika att barnet skadas
  • vård och stöd förbättras till barn som föds med skador orsakade av ANDT och till deras föräldrar
  • kunskapen öka om hur många barn som föds med skador orsakade av ANDT och om deras utvecklingsprognos

Så arbetar vi i Skåne

Mödrahälsovården inom Region Skåne arbetar aktivt med att erbjuda blivande föräldrar information och råd om samt stöd för att förändra levnadsvanorna av alkohol och tobak. Vad gäller tobaksavvänjning hänvisas till primärvården. För föräldrar med ett etablerat missbruk finns ett omfattande stöd från Beroendecentrum, Psykiatri Skåne. När det gäller narkotika och dopning är det fråga om ett missbruk och då finns hjälp att få via Beroendecentrum.

I Malmö finns en mottagning med särskilda resurser för gravida missbrukare, Ambulatoriegruppen. Det är ett samarbete mellan Region Skåne och Malmö stad. I och med det fria vårdvalet får alla kvinnor i Skåne söka sig till barnmorskorna som arbetar där. Även i Lund och Helsingborg finns barnmorskor med specialkompetens inom detta område.