Enligt ANDT-strategin bör under perioden 2011-2015

  • tillämpningen av de nya bestämmelserna i hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen följas och rutiner för personalens ansvar och befogenheter finnas i samtliga landsting
  • det stöd som erbjuds barn som lever i familjer med missbruk, psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning utvecklas
  • samverkan på lokal nivå förbättras mellan de yrkesgrupper och verksamheter som möter barn som far illa eller riskerar att fara illa till följd av andra eller eget risk- eller missbruk
  • det på nationell nivå säkerställas att kommunernas förebyggande arbete kring barn i behov av särskilt stöd kontinuerligt kartläggas

Så arbetar vi i Skåne

Region Skåne arbetar med tillämpningen av de nya bestämmelserna i hälso- och sjukvårdslagen gällande utsatta barn. ”Barn som far illa” var ett regionövergripande projekt som innefattade ett flertal konferenser samt ett Skånegemensamt handlingsprogram för Region Skåne när det gäller barn som riskerar att fara illa. Projektet påbörjades hösten 2011 och pågick under hela år 2012. Under projektet har det visat sig att det finns stor okunskap kring barn som misstänks far illa. Därför fattade Hälso- och sjukvårdnämnden beslut om att projektet ska drivas vidare som permanent verksamhet av Kunskapscentrum för barnhälsovård. Verksamheten startade formellt 1 januari 2013. När det gäller barn som far illa jobbar man med barn från 0 till 18 år, och kunskap ska spridas till anställda inom all hälso- och sjukvård, habilitering och tandvård. Även verksamheter som primärt inte arbetar med barn berörs av anmälningsskyldigheten.

Länsstyrelsen arbetar med att stödja kommunernas verksamheter för utsatta barn, exempelvis genom kompetensutveckling, spridning av goda exempel och nätverksbyggande.

I Kriminalvården har barn i fara uppmärksammats de senaste åren genom utbildning till personal. De flesta orosanmälningar gällande barn görs av frivårdsinspektörer som uppmärksammar information om barn som lever i missbruksfamiljer och familjer där våld i nära relationer förekommer.

Kommunförbundet och Region Skåne arbetar genom SIKTA med att stärka barn- och föräldraperspektivet i missbruks- och beroendevården. Det är ett utvecklingsarbete som är planerat att pågå 2012-2014. De insatser som bedrivs syftar till att stödja utvecklingen av barn- och föräldraperspektiv bland personal verksamma inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, frivilligorganisationer och andra berörda organisationer som i sitt arbete möter föräldrar med missbruk/beroende samt att göra frågor om föräldraskap till en naturlig del av utredning, vårdplanering och behandling av den vuxne med missbruksproblem.

Av socialtjänstlagen framgår att varje anställd vid Polismyndigheten är skyldig att anmäla förhållanden som kan innebära fara för barns hälsa och utveckling till socialnämnden. Denna skyldighet är formaliserad genom att en särskild blankett ifylls och översänds till socialnämnden. I vissa fall tar polisen kontakt med föräldrar eller annan vårdnadshavare till ungdomar som befinner sig i riskzonen för missbruk och kriminalitet.