Åtgärder för att begränsa tillgänglighet som ålderskontroller, polis- och föräldranärvaro samt effektiv tillsyn har stor betydelse för att skjuta upp debutåldern för alkohol och tobak samt nyrekrytering till narkotika- och dopningsmissbruk. Dessutom har tydliga gränser, normer och värderingar bland föräldrar och andra vuxna förebilder stor betydelse för barnens inställning och framtida vanor.

Det krävs även insatser för att öka kunskapen och minska efterfrågan. Det är viktigt att påverka attityder och normer samt skapa acceptans för en restriktiv ANDT-politik. Även kunskap om ANDT:s effekter på hälsa, kriminalitet och social utveckling är viktigt.

Statistik för Skåne

Sedan 1990-talets slut har alkoholkonsumtionen bland ungdomar i det närmaste halverats i Sverige. Skåne ligger dock fortfarande högre jämfört med riket avseende ungdomarnas alkoholkonsumtion. Berusningsdrickandet bland unga ligger i nivå med riket, men det är stora skillnader mellan de skånska kommunerna. Ett mönster man kan se är att berusningsdrickandet är lägre i Skånes större kommuner, både bland pojkar och bland flickor.

När det gäller narkotikaerfarenhet är det fler skånska ungdomar som provat narkotika jämfört med riket. Det är stora skillnader mellan kommunerna i Skåne avseende narkotikaerfarenheten bland unga.

Det är förhållandevis få ungdomar i Skåne som provat dopningspreparat men bland de som prövat anabola steroider är samvariationen tydlig mellan hormondopning och annan drogerfarenhet.

Dagligrökningen bland unga i Skåne har minskat liksom i övriga riket. Men i Skåne är, trots detta, andelen dagligrökare högre jämfört med övriga storstadslän och riket. Genomsnittlig debutålder för tobak är 14 år för cigarettrökning och 15 år för snus. Andelen dagligsnusare är lägre i Skåne jämfört med övriga storstadslän både i årskurs 9 och gymnasiets år 2 och trenden såväl nationellt som regionalt är att snusningen bland unga minskar.

På sidorna under detta mål kan du läsa om hur vi arbetar i Skåne för att uppfylla målet.