Enligt ANDT-strategin bör under perioden 2011-2015

  • metoder utvecklas som har effekt på barns och ungdomars vilja att börja använda tobak
  • metoder utvecklas för tidiga insatser för dem som har börjat röka eller snusa
  • arbetet med efterlevande av reglerna om rökfria miljöer utvecklas

Så arbetar vi i Skåne

Länsstyrelsen satsade särskilt på tobakstillsyn under 2012 och en del i detta var tillsyn av rökfria skolgårdar. Under hösten 2012 genomfördes en konferens där erfarenheter förmedlades samt skolornas övriga tobaksarbete var i fokus, exempelvis policyarbete. Under 2013 fortsatte utvecklingsarbetet med rökfria skolgårdar, bland annat med seminarium riktat till kommunala ANDT- samordnare samt hälsoskyddsinspektörer. Det arbete som satts igång under år 2012 och 2013 kommer att följas upp under 2014. En kartläggning över situationen på de skånska skolgårdarna planeras under 2014.

Polismyndighetens tillsyn berör i första hand kontroll av åldersgräns för inköp av tobak. I tillsynen ingår också granskning av handlingar och att ta varuprover för att bland annat kontrollera om tobaken är insmugglad.