Enligt ANDT-strategin bör under perioden 2011-2015

  • grund- och gymnasieskolor få möjlighet att ta del av utbildningsinsatser för att utveckla undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak. Utbildningsinsatserna ska byggas på forskning och beprövad erfarenhet

Så arbetar vi i Skåne

Hälsofrämjande skolutveckling är en process som drivs i samverkan mellan Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. Motivation, ett gott skolklimat, tillitsfulla relationer mellan elever och mellan lärare och elever, är en viktig del av hälsofrämjande skolutveckling. Att skapa en skola där elever får lust att lära, känner trygghet och framtidstro, är ett arbete som är både hälsofrämjande och förebyggande. Den viktigaste skyddsfaktorn för barn och ungdomar är att klara skolan.

Både Tullverket, Polisen och Trafikverket har lagt ner den informationsverksamhet som tidigare riktades mot skolorna.