Enligt ANDT-strategin bör under perioden 2011-2015

  • samarbete och samverkan fördjupas mellan statliga myndigheter, kommuner, landsting och idéburna organisationer och antalet gemensamma verksamheter öka
  • en fortsatt dialog föras mellan regeringen, myndigheter och idéburna organisationer
  • en dialog med näringslivet påbörjas för att stimulera till fler företagarinitiativ och förbättrad egenkontroll av gällande lagstiftning och frivilligkoder

Så arbetar vi i Skåne

Med utgångspunkt i Region Skånes folkhälsostrategi ges stöd till ett antal idéburna sektorer, exempelvis Skåneidrotten och Skånes nykterhetsförbund. Syftet är bland annat att minska tobaksbruket och alkoholkonsumtionen och att skjuta upp debuten. De olika satsningarna beskrivs i politiskt antagna överenskommelser.

Länsstyrelsen har inlett ett samarbete med Skåneidrotten kring ämnet droger och idrott.

Länsstyrelsen, Region Skåne och Kommunförbundet Skåne försöker i olika sammanhang att sammanföra den idéburna sektorn med kommunala representanter för diskussioner om förebyggande arbete kring ANDT.