Genom att tidigt upptäcka och ge stöd för att förändra skadliga och riskabla levnadsvanor kan samhället bidra till att förhindra att individer, familjer och andra närstående skadas, men också till en positiv ekonomisk, social och mer hälsoinriktad samhällsutveckling. Viktiga arenor för tidig upptäckt och rådgivning är hälso- och sjukvården, företagshälsovården, tandvården samt högskolor och universitet.

Statistik för Skåne

Andelen riskkonsumenter av alkohol bland den vuxna befolkningen i Skåne är ungefär som i riket. Utvecklingen i Skåne har legat relativt konstant mellan 2004-2012. Bland ungdomar har intensivkonsumtionen av alkohol minskat i såväl riket som länet. I Skåne har minskningen dock inte varit lika påfallande som i riket som helhet. Detta innebär att andelen intensivkonsumenter bland ungdomar nu är något högre i Skåne, än i riket som helhet (tvärtom mot hur situationen såg ut 2012). Det är mycket stora skillnader mellan de skånska kommunerna.

Narkotikaerfarenheten bland vuxna har ökat i Skåne mellan 2000-2012, avseende andelen som någonsin rökt hasch. Det är framförallt åldersgruppen unga vuxna som har högst narkotikaerfarenhet. Skåne är även överrepresenterat när det gäller personer med tungt missbruk. Såväl geografiska som demografiska faktorer spelar sannolikt in i utvecklingen.

Tobaksrökningen är fortfarande ett stort folkhälsoproblem även om andelen dagligrökare minskat kraftigt de senaste decennierna. De socioekonomiska skillnaderna i tobaksrökning har dock ökat till följd av en långsammare nedgång i andelen rökare bland personer med arbetaryrken, arbetslösa och långtidssjukskrivna. Detta riskerar att öka de sociala hälsoskillnaderna på sikt.

I Skåne ses en fortsatt nedåtgående trend i daglig rökning för både män och kvinnor där Skåne är i nivå med riksgenomsnittet. Skåne uppvisar liknande demografiska och sociala mönster och trender som övriga Sverige när det gäller rökning. Dagligrökningen är högst bland män födda utanför Norden.

Det är stora skillnader mellan de skånska kommunerna. I 23 av Skånes 33 kommuner röker kvinnor mer jämfört med män.

Andelen dagligsnusare i Skåne är i nivå med riksgenomsnittet, om än en något lägre andel snusare bland skånska män. Den totala andelen tobaksbrukare, rökare och snusare, har sammantaget minskat kraftigt under perioden 2000-2012.

På sidorna under detta mål kan du läsa om hur vi arbetar i Skåne för att uppfylla målet.