Enligt ANDT-strategin bör under perioden 2011-2015

  • hälso- och sjukvården integrera det sjukdomsförebyggande perspektivet i det löpande arbetet vilket ställer krav på åtgärder för att förebygga tobaksbruk och riskbruk av alkohol samt motverka missbruk av narkotika och dopningsmedel
  • Socialstyrelsens nationella riktlinjer för det förebyggande arbetet inom områdena tobak och alkohol ska spridas och tillämpas i hälso- och sjukvården

Så arbetar vi i Skåne

Region Skåne arbetar på olika sätt och inom flera verksamheter för att främja hälsan och förebygga sjukdom generellt och specifikt gällande alkohol och droger. Inom mödravårdshälsovården screenas alla gravida gällande alkohol med hjälp av AUDIT. Nödvändiga insatser vidtas i enlighet med det individuella behovet. Det handlar om allt från ett par samtal hos barnmorskan till regelrätt behandling för missbruksproblematik hos beroendevården.

Inom barnhälsovården förs regelbundet samtal med alla nyblivna föräldrar om levnadsvanor och andra livsförhållanden. Barnet är inskrivet i barnhälsovården till och med fem års ålder. Nödvändiga insatser vidtas i enlighet med det individuella behovet. Barnhälsovården har tillgång till psykologkompetens inom verksamheten. De svåra fallen är ofta identifierade redan under graviditeten och finns i behandling.

Ungdomsmottagningar finns för ungdomar och unga vuxna (12 till 23 år) och hos dem kan ungdomar träffa barnmorska, kurator, sjuksköterska och läkare samt psykolog.  Det är kostnadsfritt och personalen har kompetens att prata om allt från sexuell hälsa till livet i allmänhet.

Maria Malmö är Beroendecentrums ungdomsmottagning. Ungdomar upp till 25 år från hela Skåne kan söka hjälp för alkohol- och drogrelaterade problem där. Maria Malmö hjälper även de anhöriga med råd, stöd och information. Det finns läkare, sjuksköterskor, kuratorer och socionomer inom verksamheten. Liknande verksamhet finns även i Hässleholm, Lund och Helsingborg.

Generellt inom hela hälso- och sjukvården pågår det ständigt insatser för att stärka hälsoinriktningen i all verksamhet. Exempel på detta är utbildningsinsatser i motiverande samtal för att stärka kompetensen hos personalen att kunna stödja patienterna att föra förändringar i levnadsvanorna. Vidare finns det ekonomiska incitament för både sjukhusen, psykiatrin och vårdenheter inom Hälsoval Skåne att föra samtal om hälsa och besluta om åtgärder för att förändra levnadsvanorna. Alla vårdenheter inom Hälsoval Skåne har i uppdrag att arbeta systematiskt med att stödja förändringar av levnadsvanorna och ge patienterna individuellt anpassad information.

Socialstyrelsen har nyligen fastställt nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande levnadsvanor avseende tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor. Dessa riktlinjer sprids och implementeras nu i hälso- och sjukvården i Region Skåne på olika sätt. De utgör en kunskapsgrund för hälso- och sjukvårdens arbete med levnadsvanorna.

Rutiner för samverkan med socialtjänst finns bland annat genom grupper som arbetar med samordnad vårdplanering, gränssnitt med kommunerna, FINSAM-projekt och så kallade REKO-grupper (REgionKOmmun). Det finns en sådan grupp i varje hörn av Skåne där hälso- och sjukvården och socialtjänsten möts.