Enligt ANDT-strategin bör under perioden 2011-2015

  • tandvården få bättre förutsättningar att arbeta med tobaksprevention, bland annat genom ökade utbildningsinsatser

Så arbetar vi i Skåne

Tandvården i Region Skåne bedrivs av såväl privata vårdgivare och folktandvården som ägs och drivs av Region Skåne. Alla kliniker ska fråga om och registrera tobaksbruk. För tandvårdens del handlar det således om en tydlig attityd, riktad kunskapsöverföring, samt identifiering av de personer som kan behöva extra stöd och en möjlighet att, om så visar sig nödvändigt, kunna ytterligare motivera och att kunna referera väl motiverade personer vidare till en för dem lämplig instans, exempelvis tobaksavvänjare inom primärvården.