Enligt ANDT-strategin bör under perioden 2011-2015

  • fler arbetsplatser anta och aktivt arbeta utifrån en ANDT-policy med riktlinjer för stöd och behandling för anställda med risk- och missbruksproblem och för en väl fungerande samverkan mellan arbetsgivare och fackliga företrädare
  • ett fortsatt nationellt kompetensstöd ges för att vidmakthålla den så kallade riskbruksmodellen
  • metoder för att tidigt upptäcka och förhindra alkohol- och narkotikaproblem ges ökad spridning
  • en dialog med berörda parter inledas för att identifiera arbetsplatsernas behov av stöd och utbildning i ANDT-frågor
  • forskning påbörjas om kopplingen mellan användning av ANDT och sjukfrånvaro och olyckor på arbetsplatserna

Så arbetar vi i Skåne

Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen, Region Skåne och Kriminalvården har beslut om rökfri arbetstid för sin personal. Polisen, Kustbevakningen, Trafikverket och Tullverket har rökfria arbetsplatser.