Ökad tillgång till målgruppsanpassade insatser, en långsiktig satsning för en likvärdig vård av god kvalitet över hela landet och en vård där individens behov står i centrum är nödvändigt om målen för missbruks- och beroendevården ska uppnås. Personer ska få en insats när motivationen finns och alla har rätt att bemötas med respekt.

Ett förstärkt brukarinflytande, både över egna insatser och på verksamhetsnivå, är viktiga förutsättningar för att uppnå en vård av god kvalitet.

Samhällets insatser mot narkotika-, dopnings-, och alkoholmissbruk måste utgå från en helhetsbild som innefattar såväl socialtjänstens, Statens institutionsstyrelses, hälso- och sjukvårdens som Kriminalvårdens verksamheter på området. Målet är att främja en långsiktig och effektiv samverkan kring den enskilde individen och dennes anhöriga. I de fall där barn är berörda är det viktigt att barnet har möjlighet till inflytande.

Statistik för Skåne

Nationellt visar statistiken sammantaget en minskning av läkemedelsuttaget för behandling av såväl alkohol- som opiatberoende under perioden 2006-2014. Läkemedelsuttaget är något högre i Skåne jämfört med riket. Andelen patienter som hämtat ut de rekommenderade läkemedlen ökade stadigt fram till 2011 i Skåne för att därefter kraftigt minska till halverade nivåer fram till 2013. Anledningen är en omstrukturering av läkemedelshanteringen som inneburit att en stor del av volymen av dessa läkemedel överflyttats från recept till hantering via rekvisition, vilket innebär att patienterna får läkemedlet på sin vårdmottagning.

Andelen patienter som vårdats i slutenvård för alkoholdiagnos och som samma kalenderår återinskrivits med alkoholdiagnos har i riket totalt sett fluktuerat mellan 33 och 36 procent mellan år 2000 och 2014. Utvecklingen i Skåne följer ett liknande mönster.

Andelen patienter som vårdats i slutenvård för narkotikadiagnos och som samma kalenderår återinskrivits med narkotikadiagnos har totalt sett ökat i riket från ca 30 procent till närmre 40 procent. Skåne ligger generellt på något lägre nivåer jämfört med riket och utvecklingen har fluktuerat över tid runt 30 procent.

Andelen vårdade patienter med narkotika- och/eller alkoholdiagnos som avlidit ligger på något högre nivåer i Skåne jämfört med riket totalt.

På sidorna under detta mål kan du läsa om hur vi arbetar i Skåne för att uppfylla målet.