Enligt ANDT-strategin bör under perioden 2011-2015

  • en fortsatt satsning på kunskaps- och metodutveckling prioriteras samt kompetenskraven för personal inom missbruks- och beroendevården preciseras
  • ökad prioritet ges till att säkerställa att erbjuda vård till dem som har svårt att få sina behov tillgodosedda – det gäller exempelvis personer med samsjuklighet
  • stöd och vårdinsatser vidareutvecklas som är särskilt anpassade för kvinnor
  • former utvecklas för att tillvarata brukarnas erfarenheter

Så arbetar vi i Skåne

Skånes implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård, SIKTA, är ett samverkansprojekt mellan Region Skåne och Kommunförbundet Skåne, med ekonomiskt stöd av Länsstyrelsen och SKL. Målet med satsningen är att alla personer med missbruks- och beroendeproblem ska få bästa möjliga vård. Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård ska vara vägledande för kommunerna i Skåne och Region Skåne. Kvaliteten på missbruks- och beroendevården ska höjas och den ska göras tillgänglig för alla med vårdbehov inom detta område. SIKTA har tagit fram ett vägledande dokument för missbruks- och beroendevården i Skåne. SIKTA har erbjudit fortbildning – både metodutbildning och teoretiska utbildningar. Sammanlagt har 2 300 personer deltagit i utbildningar och konferenser sedan 2008. Under 2012 erbjöd SIKTA utvecklingsarbete inom fyra spår till Skånes kommuner och Region Skånes Hälso- och sjukvård. 38 kommuner/verksamheter får nu stöd i de olika spåren. Spåren är: tidig upptäckt, brukarinflytande, metodstöd, samordnad individuell plan.

Det finns tillgång till kostnadsfri tobaksavvänjning på alla vårdcentraler och alla sjukhus i Skåne. Det är ett av Region Skånes krav i uppdragen till sjukhusen och ackrediteringsvillkoren för vårdenheter inom Hälsoval Skåne. Region Skåne utbildar årligen nya tobaksavvänjare som blir diplomerade tobaksavvänjare. Utbildningen håller nationell standard. På Hälsoenheten på SUS finns ett kompetenscentrum för tobaksavvänjning dit remisser kan skickas när inte kompetens på övriga enheter räcker till. Beroendecentrum inom Psykiatri Skåne utgör samma expertfunktion för missbruk av alkohol och andra droger.

I Kriminalvårdens arbete ingår behandling mot missbruk dels med egna evidensbaserade program och dels med arbetet att skicka klienter till behandlingshem. På en anstalt finns substitutionsbehandling i samverkan med mottagande beroendeklinik samt ett numera ganska välutbyggt ADHD-screeningsystem där klienter har kunnat bli missbruksfria genom rätt ADHD-medicinering. Detta sker i samarbete med Region Skåne.

Kriminalvården har i hela landet erbjudit rökavvänjning till 800 intagna. Målet är att 50 procent ska bli rökfria. Kriminalvården är den aktör som bedriver mest avgiftning (på häktena) och har där god hjälp av egna sjuksköterskor och konsultläkare.
Man har lyckats få ner mängden narkotika på anstalterna men har nu istället problem med ett ökat antal nya” droger” som inte är narkotikaklassade, från internethandeln, som inte ger utslag vid provtagning och inte heller vid användandet av hundar. Inom kriminalvården har varje klient en verkställighetsplan. Det är inte alltid som mottagande kommun har något att erbjuda men en gjord utvärdering visar på att det ser lovande ut vad gäller behandlingsprogram i eftervården.

Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och kommunerna arbetar aktivt, och med bra resultat, för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden (KrAMI). Verksamheten riktar sig framför allt till yngre personer som vill lämna sitt missbruk och komma in på arbetsmarknaden. Man får genom KrAMI stöd under arbetsprövning, gruppsamtal en gång per vecka samt en fysisk aktivitet en gång per vecka. Urinprov tas kontinuerligt. Målet är ett fast arbete när klienten skrivs ut från KrAMI.