Enligt ANDT-strategin bör under perioden 2011-2015

  • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för hälso- och sjukvård och socialtjänst länkas samman i ett gemensamt regelverk
  • en ökad samverkan mellan samtliga länkar i vårdkedjan komma till stånd

Så arbetar vi i Skåne

Regeringen har beslutat att det i hälso- och sjukvårdslagen och i socialtjänstlagen införs bestämmelser om att kommuner och landsting ska ingå överenskommelser om att samarbete med varandra i fråga om personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopingsmedel.  Regeringen konstaterar i beslutet att huvudmännen bör erbjudas ett ändamålsenligt stöd avseende överenskommelsernas innehåll, utformning och uppföljning. Regeringen avsätter medel för fortsatt stöd till huvudmännens utveckling av missbruks- och beroendevård. Regeringen har bedömt att stödet bör knytas till den regionala stödsstrukturen som byggts uppp genom Kunskap till praktik, dvs. det utvecklingsarbete inom missbruks- och beroendevård som Sveriges Kommuner och Landsting under flera år bedrivit med stöd från regeringen.  I Skåne är det Kommunförbundet som briver arbete inom ramen för SIKTA (se punkt 5.1).

På öppenvårdsmottagningen Gustav i Malmö har beroendevård, psykiatri, kriminalvård samlokaliserats vilket underlättar för klienten som då har alla nödvändiga verksamheter samlade.