Enligt ANDT-strategin bör under perioden 2011-2015

  • insatser för att få till stånd en väl fungerande tillsyn prioriteras
  • arbetet med att utveckla öppna jämförelser inom missbruks- och beroendevården slutföras för att främja kvalitetsutveckling och öka möjligheten till vård på lika villkor

Så arbetar vi i Skåne

I Skåne görs en del olika epidemiologiska undersökningar för att veta hur befolkningen mår. I den regionala barnhälsoenkäten samlas information om barn i åldern åtta månader till fyra år. Under 2012 genomfördes för första gången Folkhälsoenkäten barn och unga som riktar sig till skolelever i årskurs 6, 9 och 2 på gymnasiet. Alla skånska kommuner deltog i undersökningen som därmed gav ett mycket bra underlag. Vart fjärde år genomförs även en folkhälsoenkät för vuxna som baseras på ett slumpmässigt urval.

Inom Kommunförbundet Skånes satsning SIKTA arbetar man med hur brukarinflytandet i missbruksvården ska kunna öka.
Region Skåne ska utreda förutsättningarna för att införa ett vårdval för behandling inom missbruksvården. På så sätt kan det finnas möjlighet för brukarna att påverka kvaliteten.