Skadligt bruk och missbruk  av alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak bidrar till en stor del av skadorna och den förtida dödligheten i Sverige. Unga är särskilt drabbade. De står också för en oacceptabel stor del av den totala sjukdomsbördan och har stark koppling till kriminalitet och våld. Att minska antalet döda  och skadade till följd av alkohol, narkotika, dopning och tobak är ett självklart långsiktigt mål för ANDT-politiken.

Det finns ett välbelagt samband mellan alkoholens, narkotikans och dopningsanvändningens omfattning och förekomsten av våld och olyckor. Vanliga brottskategorier är misshandel och rattfylleri efter alkohol- eller narkotikaintag. Alkoholpåverkade motorfordonsförare är inblandade i cirka 15 procent av dödsolyckorna på vägarna.

För att uppnå det långsiktiga målet krävs en fortsatt prioritering av insatser för att minska missbruket och ANDT-relaterat våld i offentliga miljöer. Även ANDT-relaterat våld inom familjen behöver ges ökad uppmärksamhet.

Statistik för Skåne

Antalet vårdade patienter i Skåne med alkoholförgiftning eller alkoholdiagnos ligger generellt på lägre nivåer relativt sett jämfört med riket totalt. När det gäller antalet vårdade patienter med alkoholspecifika leversjukdomar så ligger Skåne totalt sett något högre jämfört med riket.

Antalet avlidna med alkoholförgiftning har såväl i Skåne som i riket minskat betydligt mellan år 2000 och år 2014. Antalet avlidna med explicit alkoholdiagnos är något högre i Skåne jämfört med riket, särskilt bland männen. Skåne följer samma utveckling som i riket när det gäller antal avlidna i alkoholspecifik leversjukdom.

Antalet vårdade patienter med narkotikadiagnos har sedan 2006 ökat såväl i Skåne som i riket, där nästan dubbelt så många män som kvinnor vårdades år 2014. I Skåne är dödstalen bland patienter med narkotikadiagnos högre jämfört med riket totalt och betydligt högre bland männen än bland kvinnorna.

Antal misshandelsbrott utomhus med okänd gärningsperson har minskat stadigvarande i Skåne sedan 2009 och låg 2014 på en lägre nivå jämfört med riket och övriga storstadslän. Även antal sjukhusvårdade misshandelsfall har sedan 2011 minskat i Skåne, både bland män och kvinnor, till nivåer som år 2014 låg under riket och övriga storstadslän.

Antalet personskadade och avlidna förare i singelolyckor nattetid har i Skåne fluktuerat fram till 2010 för att därefter minska till rikets nivå 2014.

Antalet avlidna i kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) ökade mellan 2000-2014 med 14 procent bland män och 77 procent bland kvinnor i riket som helhet. Skåne följer samma utveckling. Även om ökningen är störst bland kvinnor är det trots allt betydligt fler män som avlider i KOL såväl i Skåne som i riket.

Dödligheten i lungcancer har minskat bland män under de senaste decennierna som en följd av den minskade förekomsten av rökning. Bland kvinnor har dödligheten i lungcancer däremot fortsatt att öka. I Skåne har kvinnornas dödlighet i lungcancer ökat mer än bland kvinnor i riket totalt och jämfört med övriga storstadslän. Dödligheten bland männen i Skåne ligger dock fortfarande några procentenheter högre jämfört med kvinnorna.

På sidorna under detta mål kan du läsa om hur vi arbetar i Skåne för att uppfylla målet.