Enligt ANDT-strategin bör under perioden 2011-2015

  • kunskapen om det alkohol-, narkotika- och dopningsrelaterade våldets omfattning och karaktär öka
  • kunskapsbaserade arbetsmetoder för att minska den alkohol-, narkotika- och dopningsrelaterade våldsbrottsligheten ges ökad spridning

Så arbetar vi i Skåne

Det finns ett tydligt samband mellan alkoholförtäring och våldsbrottslighet. Detta är särskilt tydligt i samband med det så kallade nöjesrelaterade våldet. Polisens metoder för att minska våldet är huvudsakligen att påverka tillgången av alkohol och att ha en tydlig och synlig närvaro vid nöjesetablissemangen i syfte att förebygga ordningsstörningar som kan eskalera till våldsbrott.

Polisen använder även delar av Kronobergsmodellen (se punkt 3.3) för att minska skadade och det alkoholrelaterade våldet.

Metoden Ansvarsfull alkoholservering ska fortsätta att utvecklas (se punkt 1.1). Länsstyrelsen verkar för att polismyndigheten och kommunerna gemensamt ska utveckla en effektiv tillsyn. I Malmö har polis i yttre tjänst utbildats, där Länsstyrelsen har medverkat. Detta arbete kommer att fortgå under då Länsstyrelsen även kommer att medverka vid utbildning av polisområde nordöst samt vid den nationella Instruktörsutbildningen i krogtillsyn för polismyndigheterna i landet.

Våld i kombination med alkohol är inte ovanligt och Länsstyrelsen fortsätter stödja och samordnar regionala och kommunala aktörer i arbetet med att motverka mäns våld mot kvinnor. Våld i nära relation är ett prioriterat område inom Polisen. Inom området har särskilda koncept utvecklats och denna typa av våld handläggs i särskild ordning. I de flesta sådana ärenden leder åklagaren förundersökningen. En del i konceptet är att öka antalet uppdagade brott, genom att förmå utsatta kvinnor att berättar och anmäler sådana brott.

Inom Polisen och Kriminalvården tas alltid urinprov avseende doping vid våldsincidenter eller vid misstanke om dopingmissbruk.