Sverige är beroende av och påverkas i allt större utsträckning av omvärlden. Det är därför nödvändigt att  aktivt driva ANDT-politiska frågor både  inom EU och i andra internationella fora. Sverige ska verka för att upprätthålla respekten för antagna strategier och konventioner. Det innebär att Sverige också på nationell nivå ska leva upp till de åtaganden som har gjorts genom olika internationella överenskommelser och fördrag.

Det långsiktiga målet är att bidra till en folkhälsobaserad och restriktiv syn på ANDT internationellt.

Ett aktivt deltagande, framför allt inom EU-samarbetet, är nödvändigt för att uppnå såväl de nationella målen för ANDT-politiken som för att kunna genomföra de åtaganden som Sverige har på ANDT-området inom EU och internationellt.