Enligt ANDT-strategin bör under perioden 2011-2015

  • medverka vid framtagandet av riktlinjer och protokoll för Ramkonventionen om tobakskontrolls genomförande
  • aktivt verka för ett förstärkt konsumentskydd och ett tydligare regelverk vid översynen av EU:s tobaksdirektiv

Så arbetar vi i Skåne

Det internationella arbetet sköts framförallt på nationell nivå.

En del kommuner i Skåne är medlemmar i internationella nätverk såsom ECAD (European Cities against drugs), Eurocities och Healthy Cities.