Skånesamverkan mot droger, SMD, är en regional samverkansgrupp i Skåne. Gruppen består av representanter från Länsstyrelsen, Kommunförbundet Skåne, Region Skåne, Polismyndigheten, Tullverket och Kriminalvården. Nätverket för idéburen sektor och Lärosäten syd är adjungerade. Syftet är att samverka över myndighets- och organisationsgränserna för att uppnå målet i den nationellt antagna strategin för alkohol-, narkotika-, dopnings-, och tobakspolitiken.

Skånesamverkan mot drogers uppdrag är att sammanställa en bild av läget i länet när det gäller alkohol, narkotika, dopning och tobak. Varje part bidrar med kunskap från sitt verksamhetsområde. Den gemensamma lägesbilden förmedlas såväl nationellt, regionalt som lokalt. Utifrån lägesbilden kan SMD identifiera behov av eventuella insatser som kan ske i samverkan inom SMD. Vidare ska Skånesamverkan mot droger utgöra ett forum för utbyte av erfarenheter och information mellan verksamheterna. Representanterna har ansvar för att föra tillbaka information till sin egen organisation.
Länsstyrelsen är sammankallande myndighet.

 

AllaLoggortillSMD-1024x640